Založ si blog

NASTAL TEN PRAVÝ ČAS ? !

 Nastal pravý čas na novú éru politického diania a smerovania Slovenskej republiky.

 

          Na túto stránku môžu reagovať ľudia, ktorí majú vážne výhrady voči vzťahu politikov a občanov na Slovensku. Nie sme spokojní s mocou ktorú si politici sústredili vo svojich rukách. Sme však ľudia, ktorí nerezignovali na súčasnú situáciu a snažíme sa o posilnenie účasti nás, občanov na správe vecí verejných. Za týmto účelom sa usilujeme o rôzne mechanizmy priamej demokracie.
Myslíme si totižto, že väčšia účasť občanov pri riešení celospoločenských otázok je kľúčovou pri vytváraní spravodlivejšej spoločnosti. Existuje množstvo pozitívnych príkladov zo sveta v ktorých si občania pre seba presadili rôzne nástroje priamej demokracie, ktoré im teraz umožňujú priamo a efektívne zasahovať do politiky a rozhodovať tak o dôležitých otázkach vo svoj prospech a teda v prospech celej spoločnosti, čo Slovensko veľmi potrebuje.
Slovo demokracia pochádza z gréčtiny. Demos znamená ľud a kratos vláda, moc alebo sila. Slovo demokracia môžeme preložiť ako vláda ľudu, čo je pôvodne starogrécke označenie politického zriadenia mestských štátov antického grécka, napríklad Atén asi v období 6.-4. storočie p.n.l.
Vláda ľudu je postavená na podriadení sa menšiny väčšine a uznanie rovností a politických práv občana. Súčasťou modernej demokracie sú tradičné ľudské práva, ako sloboda prejavu, vyznania, spolčovania… V demokracii je dôležitý princíp suverenity ľudu, čo znamená že moc vychádza z vôle ľudu a tvorba vôle ľudu sa realizuje všeobecnými voľbami. Demokracia môže byť podávaná formou priamou, alebo zastupiteľskou.
Demokracia sa môže chápať ako komplexný politický systém, čiže ako jeden spôsob vládnutia,  alebo ako názor jedinca, ako individuality, na život a na svet. Problém je v tom, že tieto 2 zmysly nemôžu existovať jeden bez druhého. Ak je demokracia politický systém teda vláda ľudu, sám ľud tvorí tento systém. To znamená, že človek, demokrat tvorí a riadi politický systém, teda demokraciu. Títo demokrati teda tvoria ľud, ktorý tvorí demokraciu.

Tento materiál je stiahnutý z internetu. Podnety a reakcie na ktoré si myslíme treba reagovať a diskutovať o nich v rozsiahlej miere pre lepšie Slovensko. Nastáva čas, keď prichádza doba na nutnú výmenu celej  politickej  scény. Všetky  strany, ktoré sú na politickej scéne sú od začiatku vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Niektoré vznikli počas pôsobenia samostatného Slovenska, ale jej členovia sú predchodcovia alebo odídenci z politických strán, ktoré zanikli alebo sú ešte na politickej scéne bez parlamentnej účasti. No podstata a obsadenie na politickej scéne zostáva stále ta istá, len sa menia zoskupenia. Preto je ten správny čas aby vznikol nový politický subjekt či združenie, ktoré by bolo zložené z nových ambicióznych členov, ktorí by nemali mať žiadnu politickú minulosť. Dospela generácia, ktorá si ešte pamätá predošlý režim, ale doň nemohla zasahovať alebo generácia, ktorá pochádza už z tejto doby a je dosť politicky vyspelá. Politická scéna sa vôbec nezmenila a slovo demokracia si každá vládnuca strana vysvetľuje po svojom a prispôsobí si ho podľa svojich vlastných potrieb, ktoré vyhovujú jednotlivým politickým stranám ktoré sú práve pri moci. Záujmy väčšiny sú druhoradé a do popredia sa dostávajú záujmy jednotlivých skupín a subjektov, ktoré sú pri moci alebo nejakým spôsobom môžu ovplyvňovať  riadiace štruktúry. No a takýmito vplyvmi na politickej scéne sú záujmy väčšiny, ktoré by mala vládnuca strana obhajovať nerealizovateľné. Tieto politické  vplyvy zasahujú aj do  sfér a ovplyvňujú dianie  v športe, kultúre a iných odvetviach, kde by nemali vôbec  zasahovať. O čom sa sami presviedčame na jednotlivých športových či kultúrnych podujatiach. Aj preto je ten správny čas a doba aby vznikla nová samostatná strana, v ktorej jedna z podmienok členstva by bolo aby všetci jej členovia mali čistú  politickú minulosť a nepôsobili v žiadnom politickom združení, klube či hnutí alebo sa angažovali  pri zakladaní hocakej politickej strany, ktorá tu bola a zanikla alebo ešte tu je na politickej scéne. Nová politická strana či združenie by mohla prejsť na nový model, ktorý nemá ešte žiadna politická strana nielen na Slovensku, ale ani na celosvetovej politickej scéne a uplatňovanie demokratických rozhodnutí v prospech väčšiny by bolo oveľa viac presaditeľné.

Ide o:      

 Riešenie a ovplyvnenie nového vývoja politického diania v celosvetovom merítku

Demokratické vystupovanie politických strán nielen u nás, ale aj na celosvetovej politickej scéne je minimalizované a obmedzené na presadzovanie a uplatňovanie demokracie v maximálnom rozsahu postaveniach dominantných jednotlivcov, ktorí svojim mocenským postavením dokážu ovplyvňovať niekedy aj dejiny. Pri takomto postavení je obmedzené presadzovanie demokracie väčšiny.  Záujmy jednotlivcov, či malých skupín sa dajú presadzovať ľahšie. Celospoločenské záujmy, ktoré majú veľký význam pre širokú verejnosť a prevažnú väčšinu,  neprinášajú prospech dominantným jednotlivcom, či malým skupinám, a preto sú neprípustné. To platí nielen na našej politickej scéne, ale má to celosvetový rozmer aj vo vyspelých demokratických krajinách. Postavenie silných  jedincov jednotlivých politických strán do vysoko postavených funkcií štátu a iných európskych organizácií upevňuje a dáva možnosť k vyššej miere korupcie a klientelizmu. V každom štáte je iná politická úroveň, ktorá závisí od celosvetového postavenia jednotlivého štátu a od miery vyspelosti celej spoločnosti samostatného štátu. Príkladom môže byť aj naša politická scéna. Pred voľbami sa oslovuje široká verejnosť a získava sa jej dôvera v predvolebnej kampani na jej zastupovanie. Ale po voľbách, v ktorých strana vyhrá, sú už záujmy väčšiny druhoradé a na popredné miesto sa dostanú záujmy jednotlivých strán a ich predstaviteľov. Niektorí dominantní jednotlivci sú v nej od samostatného začiatku. Boj o udržanie niekedy presahuje všetky hranice a neberie ohľad na väčšinu, ktorú by dominantná strana ako celok mala zastupovať. Na nezhody a antipatie jednotlivých predstaviteľov politických strán dopláca väčšina, ktorá pred voľbami bola sľubmi uvedená do omylu.

          Preto sa tu vynára otázka, či by nebolo možné a vhodné tento systém zmeniť?

Nahradiť hierarchické postavenie vedenia politických strán na politickej scéne. Na čele politickej strany by bolo predstavenstvo, ktoré by tvorilo určené percento z počtu členov stany a jeho počet by bol vždy nepárny. Tým by sa predišlo v zhodách pri hlasovaní. Členovia predstavenstva by boli na jednej hierarchickej úrovni a ich rozhodnutia by sa považovali za celkové rozhodnutie vedenia strany, ktoré by zaisťovali spoločenský záujem. Pri takomto zoskupení strany je oveľa vyššia demokracia, ako aj jej presadzovanie a uplatňovanie a oveľa nižšia, až zminimalizovaná pravdepodobnosť korupcie, ako keď politickú stranu vedie dominantný jednotlivec, ktorého osobné záujmy sú pred spoločenskými záujmami. Dominantní jednotlivci, ako predstavitelia silných strán, či celkov sa skôr dohodnú vo svoj osobný prospech ako predstavenstvo alebo rada strany, či iný kolektívny spolok,  ktorý zastupuje verejné záujmy. Týmto  zoskupením strany by bola zabezpečená vysoká miera pravdepodobnosti reprezentovania a presadzovania verejného záujmu. Korupcie a kauzy pri takomto zostavení predstavenstva politickej strany by boli zminimalizované. Predsedníctvo, radu alebo spolok strany by si každá strana volila zo svojich radov sama. Do úvahy by sa bral stav strany pri jej zrode a deň jej zaevidovania do registra. Podmienky si môže každá strana prispôsobiť podľa svojich predstáv a možností, ale princíp a pointa by zostávala stále tá istá. Na takýto model môžu prejsť aj strany, ktoré sú už zaregistrované, alebo už pôsobia na politickej scéne.

Podobný alebo inak upravený postup uplatňovania demokracie by mohli mať aj štáty, v ktorých je mocenským systémom parlamentná monarchia.

       Tento modelový systém by zvýšil záruky presadzovania záujmov väčšiny a uplatňovania demokracie, ktorá je v tejto spoločnosti veľmi nutná. Všetci vidíme aká je vymožiteľnosť práva na Slovensku veľmi slabá a časové horizonty jednotlivých súdnych procesov sa podľa záujmu odkladajú. Štát prehráva veľa súdnych sporov v prospech silných podnikateľských skupín, ktoré sú poprepájané na vládnuce politické strany a nás daňových poplatníkov to stojí nemalé finančné prostriedky. Spejeme do doby, keď sa zákon riešil formou oko sa oko a zub za zub. Nielen ministerstvo spravodlivosti, ale všetky rezorty štátnej správy dávajú silným podnikateľským skupinám finančnú refundáciu. Rezorty, ktorých členovia by mali byť apolitický sú apolitický len navonok. Napríklad rezort ministerstva vnútra. Politická funkcia by sa mala vzťahovať len na ministra a jeho dvoch štátnych tajomníkov, no policajného prezidenta by si policajti mohli voliť sami z vybraných kandidátov. To by bol náznak uplatňovania demokracie v spoločnosti, a tým by sa eliminovali vonkajšie vplyvy iných subjektov, ktoré sú pozadiami jednotlivých politických strán. Aj keď si to nechceme pripustiť, ale podľa konania, výrokov a niektorých káuz, ktoré sa týkajú politikov alebo politických strán je to tak. Tento systém by sa dal uplatňovať v každom  rezorte. Bol by to prejav a náznak vládnucej skupiny o presadzovanie verejných záujmov, ktoré doposiaľ samostatnému Slovensku nepreukázala žiadna vládnuca strana od vzniku Slovenska. Slovensko prešlo obdobiami kde bolo vždy niečo preferované, sľubované alebo bolo k niekomu či niečomu prirovnávané. No a na to boli použitý občania Slovenskej republiky, ktorých záujmy boli druhoradé. My musíme byť sami sebou. Niektoré politické strany na svoju propagáciu používajú národnostne menšiny, ktoré sú a mali by byť súčasťou jedného celku, štátu. Aj preto je nutná politická výmena. Politické strany na politickej scéne obmieňajú svoju generáciu ale idei zostávajú tie isté, a čo je hlavné, noví členovia nezasahujú do riadiacich štruktúr jednotlivých politických strán. Nový členovia musia podporovať smer a cieľ záujmu samostatnej strany a jeho vedenia. Sme svedkami dennodennej arogancie a prejavu moci, čo nám dokazujú politici a neochota presadzovania verejného záujmu. Takéto správanie sa v demokracii je voči voličom neprístupné a nemalo by byť zo strany voličov ani tolerované.  Po nežnej revolúcii bolo verejnosti vnucované, že politiku musia obsadiť bohatý ľudia, lebo vtedy je menšia miera korupcie. Dvadsaťročné  pôsobenie politickej scény na Slovensku však ukázalo presný opak. Tí čo sú bohatí chcú byť ešte bohatší. Postavenie politického subjektu na politickej scéne záleží na charaktere  jeho všetkých členov. Z toho vyplýva, že v politike by mali byť poctiví ľudia, ktorí po voľbách dokážu svojim voličom, že poslanci parlamentu sú takí istí ľudia ako ich voliči, a nebudú sa skrývať len za poslaneckú imunitu, ktorú všetci poslanci zneužívajú vo svoj prospech. Pôjde im hlavne o verejný záujem a prednosťou budú spoločenské záujmy. Verím, že na Slovensku sa nájde ešte taký počet ľudí, ktorí by vedeli zostaviť nový čistý politický subjekt a boli by ochotný bojovať za presadzovanie záujmov väčšiny.  Ďalším pálčivým problémom je veľký a rýchli rozvoj korupcie a klientelizmu.  Každá vláda poukazovala na predošlú vládu, ale po nástupe k moci nemala žiadnu snahu to nejako radikálne zmeniť. Vždy si to vládnuce strany prispôsobovali podľa svojich predstáv, potrieb a možností. O tom svedčia aj jednotlivé kauzy všetkých politických subjektov na politickej scéne. Čím dlhšie pôsobia v politike jednotlivé politické subjekty tým viac káuz  sa im pripisuje.  Toto je ďalší z vážnych dôvodov na zmenu politickej scény. Občan má právo vedieť pravdivý skutkový stav aj jednotlivých prešľapov za ktoré nenesie nik priamu zodpovednosť, ale kauzy sú rozsiahle ako aj ich škody, na ktoré sa skladajú všetci občania Slovenskej republiky. Teraz začalo nové volebné obdobie, ktoré bude pokračovať tým istým smerom. Počas tohto obdobia je veľká šanca založiť nový politický subjekt a vykročiť novým smerom na politickú scénu. Verím, že na Slovensku je ešte dosť schopných a poctivých ľudí, ktorým záleží na ďalšom vývoji tohto štátu a jeho obyvateľov. Štvorročné   obdobie je dosť dlhá doba na zrealizovanie takéhoto projektu. Slovensko ako aj jeho občania si to zaslúžia.Dajme sily dohromady a aspoň to skúsme.        

Peter Maliňák

rivlin, porošenko

Porošenko dúfa, že Izrael uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

21.01.2019 23:02

Hladomor v Sovietskom zväzr umelo vyvolal vtedajší diktátor Josif Stalin.

Gazprom

Rusi sľúbili, že plyn naďalej potečie cez Ukrajinu a Slovensko

21.01.2019 22:23

Rusko sa zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu aj po roku 2019, uviedol eurokomisár Maroš Šefčovič.

kostol, maren ueland

Nórsko sa rozlúčilo s v Maroku zavraždenou Uelandovou

21.01.2019 21:45

Na pohrebe 28-ročnej študentky sa k smútiacim pridal aj minister.

taliban

Taliban v Afganistane zabil 120 vojakov, povstalci rokovali s Washingtonom

21.01.2019 21:27, aktualizované: 22:17

Afganské jednotky usmrtili dvoch bojovníkov hnutia.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 848x
Priemerná čítanosť článkov: 848x

Autor blogu

Kategórie

Archív

Odkazy